Com sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal

Et detallem pas a pas com sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal a través de tots els escenaris; com emplenar el model de reclamació

Vegem com sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal fàcilment després de la sentència del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional la norma legal anterior a aquesta sentència consistent en l'obligació de calcular la plusvàlua sempre amb un sistema objectiu. Així, t'oferim el model perquè puguis calcular la plusvàlua pas a pas i triar així entre un sistema directe o un sistema objectiu, depenent del que resulti més beneficiós per al contribuent. No et perdis com sol·licitar pas a pas la devolució de la plusvàlua municipal fàcil i ràpid.

Plusvàlua municipal: com sol·licitar amb model

Índex de continguts

Com reclamar la devolució de la plusvàlua municipal

Abans de res, cal tenir clar que per poder sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal després de la sentència, cal haver sol·licitat la rectificació de l'autoliquidació abans del 26 d'octubre del 2021.

Vegem com reclamar la devolució de la plusvàlua municipal que ja ha estat liquidada i pagada, per al que cal seguir uns passos previs:

  • Si es va realitzar una autoliquidació, sent el propi contribuent qui va fer el càlcul de la plusvàlua: en aquest cas cal sol·licitar abans la rectificació de l'autoliquidació i després la devolució de la mateixa com a ingrés indegut, amb els interessos de demora.
  • Si la va fer l'Ajuntament, sent una liquidació administrativa: en aquest cas cal sol·licitar a l'Ajuntament la revisió de la liquidació en via administrativa, anul·lant la liquidació en la majoria de casos. Quan l'Ajuntament dicti una resolució, l'obligat al pagament de la plusvàlua ha de sol·licitar la devolució d'ingrés indegut per l'import de la plusvàlua, juntament amb els interessos de demora.

Com emplenar el model de la reclamació de la plusvàlua municipal

Amb els passos previs aclarits, vegem com emplenar el model de reclamació de plusvàlua municipal; per a això han de constar els punts següents:

  • Dades completes del sol·licitant: nom i cognoms, DNI i domicili per rebre les notificacions.
  • Dades de l'autoliquidació de la plusvàlua: còpia de l'autoliquidació i justificant de pagament. Si no teniu còpia de l'autoliquidació, incloure el justificant de pagament.
  • Dades de la transmissió que va originar la plusvàlua: tipus de transmissió (herència, compravenda o donació), data de la transmissió, dades de l'escriptura en què es va fer la transmissió (data, notari i número de protocol), explicar els motius pels quals se sol·licita la devolució i sol·licitar expressament la devolució de limport.

Com sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal

Termini per reclamar la devolució de la plusvàlua municipal

Hi ha un termini per reclamar la devolució de la plusvàlua municipal, i si no es fa dins aquest termini, es perd l'opció a la reclamació, de manera que és convenient tenir els terminis ben clars.

El termini general per reclamar o revisar qualsevol tribut és de 4 anys, que es comptarà des del moment que digui la norma específica de cada tribut. En el cas de la plusvàlua no existeix un termini específic, de manera que el termini és l'estàndard de 4 anys.

Així, pel que fa a la plusvàlua, el termini compta des de:

  • El dia següent a aquell en què es va realitzar l'ingrés indegut o…
  • El dia següent a la finalització del termini per presentar l'autoliquidació si l'ingrés indegut es va fer dins del termini. En aquest cas, els terminis de presentació de l'autoliquidació de la plusvàlua són de 30 dies hàbils des de la transmissió en compra/venda/donació o de 6 mesos des de la mort del titular anterior en el cas d'herència, presentada pels hereus.

Ara ja ho saps tot sobre com reclamar la devolució de la plusvàlua municipal, els terminis i què necessites per fer-ho.

Com sol·licitar la devolució de la plusvàlua municipal

Més trucs sobre administració